ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปั พ.ศ. ๒๕๖๖

               คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 
               คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 
               คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

               คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 
               คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 
               คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งบรรณารักษ์
 
               คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ด้านประเมินและวัดผลการศึกษา)
 
               คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 8 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
 
               คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 9 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๖