สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่
โทร. 
02 482 2172 ,02 482 2176 ต่อ 322
ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) 
ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://bpi.thaijobjob.com
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ :ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 - 22 มีนาคม 2564ภายในเวลาทำการของธนาคาร 
ชำระเงินผ่านระบบ KRUNGTHAI NEXT และ ATM  
ตั้งแต่วันที่ 10 - 22 มีนาคม 2564 ( วันที่ 22 มีนาคม 2564 สามารถชำระได้ถึง 22.00 น.)   
ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร 
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 530 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 500 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
6. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้หลังจากการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบหนึ่งวัน ที่ทางเว็บไซต์ https://bpi.thaijobjob.com และนำมายื่นในวันสอบ
7. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรเมื่อไร
คำตอบ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรจากผู้สมัครที่ได้ชำระเงินค่าสมัครถูก ต้องแล้ว ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 ผ่านเว็บไซต์  https://bpi.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที โทร. 02 482 2172 ,02 482 2176 ต่อ 322 ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.